Current track

Title

Artist

Background

Privacyverklaring

Stichting RAZO Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

privacy beleid


Contactgegevens

https://www.razo.nl/

Bacinol 3, Kluizenaarsbocht 6, 2614 GT Delft

Telefoon +31152610745


Functionaris Gegevensbescherming van Zorgradio RAZO Delft. Hij/zij is te bereiken via secretaris@razo.nl


Privacy beleid van Stichting Zorgradio RAZO Delft

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Zorgradio RAZO Delft verwerkt van medewerkers, donateurs, sponsoren of andere geïnteresseerden. Indien je medewerker (vrijwilliger) wordt van Stichting Zorgradio RAZO Delft, een programma maakt, techniek verzorgt of om een andere reden persoonsgegevens hebt verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Zorgradio RAZO Delft, Postbus 1017, 2600 BA, Delft KVK 411.45.072.

De Stichting Zorgradio RAZO Delft wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Het bestuur van de stichting is bereikbaar via bestuur@razo.nl


2. Welke gegevens verwerkt Zorgradio RAZO Delft en voor welk doel

2.1 Van medewerkers worden de volgende persoonlijke gegevens bewaard:

voor- en achternaam;

adres  (straat en huisnummer, postcode en woonplaats);

telefoonnummer (het zelf opgegeven vaste of mobiele nummer);

geboortedag en email-adres.

 

Daarnaast:

datum in diensttreding en

indeling naar team, functie/bijzonderheden over functie

 

 

2.2 Stichting Zorgradio RAZO Delft verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over je werkzaamheden en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het versturen van de nieuwsbrief.

Geboortedag voor controle op leeftijd en de datum in dienstreding voor het vieren van jubilea.

 

Overige gegevens voor het functioneren van de omroep d.w.z. voor het gericht kunnen aanschrijven indien nodig voor het doen van mededelingen aangaande de functie.


3. Bewaartermijnen

Stichting Zorgradio RAZO Delft verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je werk als vrijwilliger of medewerker tot maximaal een jaar na afloop hiervan.


4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Zorgradio RAZO Delft passende organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Zorgradio RAZO Delft geen gebruik van diensten van derden.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Zorgradio RAZO Delft verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


5.1 Via het secretariaat van Stichting Zorgradio RAZO Delft kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Zorgradio RAZO Delft zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting Zorgradio RAZO Delft je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan het secretariaat secretaris@razo.nl


6. Sociaalnetwerksites

Voor foto’s en filmfragmenten die door medewerkers van de Zorgradio RAZO Delft worden gemaakt ten behoeve van de sociaalnetwerksites van Zorgradio RAZO Delft wordt eerst toestemming gevraagd aan de geportretteerde. Voor het plaatsen van foto’s van kinderen onder de zestien jaar is bovendien de toestemming van de ouders noodzakelijk.


7. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.